Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij

kontakt@alex-sklep.pl  |   +48 856 648 440  

Szukanie zaawansowane

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

Sklep internetowy ALEX, dostępny pod adresem www.alex-sklep.pl, prowadzony jest przez ALEX Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Kleosinie  przy ul. Zambrowskiej 4A wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000206868, o numerze NIP: 542 28 65 009.

 

Dane kontaktowe:

adres: ul. Zambrowska 4A, 16-001 Kleosin

telefon: +48 85 664 84 40

poczta elektroniczna: kontakt@alex-sklep.pl

 

 

 

WYJAŚNIENIE POJĘĆ

 

1. Sklep – sklep internetowy ALEX, dostępny pod adresem www.alex-sklep.pl, prowadzony  jest przez ALEX Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Kleosinie; 

2. Sklep stacjonarny – sklep prowadzony przez ALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszczący się pod adresem siedziby spółki;

2. Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupów w Sklepie;

3. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

4. Towar – przedmiot znajdujący się w ofercie handlowej Sklepu;

5. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

6. Czas realizacji zamówienia – okres od przesłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do przekazania towaru wybranemu przez Klienta przewoźnikowi, niezbędny na skompletowanie i zapakowanie zamówionego towaru;

7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

 

 

OFERTA

 

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.

2. Na każdy sprzedany towar Sklep wystawia paragon lub fakturę VAT.

3. Prezentowane towary znajdują się na stanie magazynowym Sklepu, chyba że informacja o dostępności towaru wskazuje inaczej.

4. Cena obowiązująca w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla obu stron i nie zawiera kosztów wysyłki.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany cen w każdym czasie.

6. Wszystkie towary oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

ZAMÓWIENIE

 

1. Zakupów w Sklepie dokonywać mogą osoby zarejestrowane bądź niezarejestrowane w bazie danych Sklepu. Warunkiem dokonania zakupu jest wypełnienie formularza adresowego zwierającego dane niezbędne do wysłania towaru oraz wystawienia dokumentu sprzedaży klientowi prowadzącemu działalność gospodarczą.

2. Zamówienie może zostać złożone za pośrednictwem sklepu internetowego, telefonicznie pod nr tel.: +48 856648440 w godzinach 8:00-16:00; pocztą elektroniczną pod adresem kontakt@alex-sklep.pl lub osobiście w sklepie stacjonarnym.

3. Informacje o towarach przedstawione na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do złożenia oferty w myśl art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składaną sprzedawcy przez nabywcę. Po otrzymaniu zamówienia jest ono weryfikowane przez Sklep pod kątem prawidłowości. W przypadku stwierdzenia, iż zamówienie zostało złożone niepoprawnie, Klient niezwłocznie zostanie
o tym poinformowany drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Po prawidłowym złożeniu zamówienia, klient otrzyma na podany w formularzu adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego przyjęcia, co jest równoznaczne z zawarciem umowy.

 

 

DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 

1. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych towarów, które obejmują koszty pakowania oraz koszty wysyłki.

2. Koszty i sposoby dostawy określone są w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Klient przy składaniu zamówienia ma prawo wyboru sposobu dokonania płatności za towary:

- płatność z góry przelewem elektronicznym lub przelewem tradycyjnym;

- płatność przy odbiorze,

- płatność w systemie przelewy24, obsługiwanym przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. Adres firmy: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000

4. Termin realizacji zamówień wynosi od 24 godzin do maksymalnie 5 dni roboczych, liczonych od momentu:

- przesłania na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia otrzymania zamówienia w przypadku płatności przy odbiorze;

- zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu w przypadku płatności z góry,

- potwierdzenia otrzymania środków od PayU.

5. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy.

6. W przypadku wyboru sposobu płatności jako płatność z góry, Klient jest zobowiązany do uregulowania należności za zamówienie w ciągu 7 dni roboczych. W przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane, o czym Sklep poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres Klienta.

7. W przypadku gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta, koszty ponownego wysłania towaru i zwrotu przesyłki na adres Sklepu, ponosi w całości Klient.

8. Sklep nie realizuje wysyłki towaru poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.
 

 

REKLAMACJE

 

1. W przypadku stwierdzenia wady rzeczy Klient może złożyć reklamację.

2. Podstawą do reklamacji, naprawy gwarancyjnej jest dowód zakupu, oraz wypełniony formularz reklamacyjny dostępny do pobrania na stronie internetowej Sklepu.

3. Reklamowany towar wraz z formularzem reklamacyjnym Klient dostarcza na adres siedziby Sklepu.

4. Sklep rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.

5. W przypadku pozytywnego rozparzenia reklamacji Sklep niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Powyższe nie narusza uprawnienia Klienta do  złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 560 §1 Kodeksu cywilnego.

6. Klient będący Konsumentem ma prawo zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

7. W przypadku uznania gwarancji i naprawy bądź wymiany towaru na nowy, koszty związane z transportem towaru do Klienta pokrywa Sklep.

8. W przypadku bezzasadnej reklamacji lub jeżeli po ekspertyzie producent uzna, że towar został uszkodzony przez niepoprawny montaż bądź obsługę, koszt transportu zwrotnego ponosi Klient.

10. W braku możliwości naprawy lub wymiany towaru na nowy, sposób rozpatrzenia reklamacji zostanie indywidualnie ustalony z Klientem.

11. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. W ciągu 14 dni od dostarczenia towaru Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Sklepu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres siedziby Sklepu, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@alex-sklep.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sklep niezwłocznie prześle odstępującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia zwraca Konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, dodatkowe koszty poniesione przez Konsumenta nie zostaną zwrócone.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument. Sklep nie odbiera przesyłek za pobraniem.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)   o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f)   w której klient wyraźnie żądał, aby przedstawiciel sklepu do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje klientowi odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

g)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

h)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

i)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 

1. Wszelkie spory pomiędzy Klientami niebędącymi Konsumentami a Sklepem wynikłe z umów sprzedaży zawartych ze Sklepem poddane zostaną rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla powoda.

2. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, w szczególności: mediacja za pośrednictwem mediatora sądowego lub Rzecznika Praw Konsumenta.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszelkie zdjęcia i opisy towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu wykonane zostały przez pracowników Sklepu i stanowią własność ALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kopiowanie, używanie i rozpowszechnianie tych materiałów bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.